Att förändra sin finansiering behöver ta tid under en omställningsfas. I detta arbetet erbjuder vi Barnhemsdialogen som ett hjälp att skapa forum för samtal kring frågorna, samt Ur Askan där vi praktiskt kan hjälpa organisationer att ändra sitt arbete kring barnhem.

Att bara avsluta sin finansiering är inte ett bra alternativ eftersom det kan leda till negativa konsekvenser för de barn som redan finns där, men under en omställningsfas finns några grundläggande frågor att ställa sig:

  • Barnhem bör vara en tillfällig lösning. Har barnhemmet en plan för varje barn som placeras?
  • Planen ska vara baserad på Barnkonventionen vilken lyfter barns rätt till:
  • Barns rätt till familj
  • Barns rätt till att få sin röst hörd
  • Barns rätt till skydd
  • Barns rätt till liv och utveckling (utbildning, hälsa, utrustas för vuxenlivet)
  • Arbetet ska mynna ut i att barnen så småningom ska kunna flytta tillbaka till sin familj/by eller familjeliknande situation.
  • Hur säkerställer barnhemmet att andra sätt att stödja barnet och familjen prövats innan barnet placerades där?
  • Samarbetar barnhemmet med andra och låter barnen vara en del av det omgivande samhälle som de senare ska bli en del av?
  • Har barnhemmet en policy för att säkerställa skydd av de barn som bor där?

Alla barn har rätt till en trygg uppväxtmiljö.

Barn utvecklas genom samspel och stimulans från vuxna som känner barnet väl och svarar på dess behov. Enligt FN:s barnkonvention ska barn inte separeras från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är för barnets bästa. För barn som inte kan bo kvar med sina ursprungsfamiljer har FN tagit fram riktlinjer som tydligt säger att barn i första hand ska placeras i andra familjer och att barnhem alltid ska vara ett sista alternativ.

4 av 5 barnhemsbarn inte är föräldralösa.

Den generella bilden är att barn som bor på barnhem är föräldralösa men faktum är att cirka 80 procent av världens omkring åtta miljoner barnhemsbarn har minst en förälder i livet. Många barn separeras med andra ord från sina familjer i onödan, i stället för att få tillgång till omsorg och stöd i sin hemmiljö.

Antalet barnhem ökar kraftigt.

Under det senaste decenniet har antalet barnhem i flera länder runt om i världen ökat kraftigt. Ett flertal studier, tillsammans med erfarenheter och vittnesmål från berörda länder, tyder på att ökningen till stor del drivs av resursflöden från rika länder i det globala nord.

Det behöver inte vara så här.

Det finns många sätt att stödja familjer som lever i utsatthet så att de själva ges förutsättningar att kunna ta hand om sina barn. Många organisationer och projekt arbetar förebyggande för att ge stöd till familjer att hitta försörjning så att de kan ta sig ur fattigdom och prioritera sina barns behov och framtid.

Det bästa vi kan göra för barn som lever i utsatthet är att stärka skyddsnäten runt barnen och alla de krafter som tillsammans kämpar för att barn ska ha det bra.