Småskaliga institutioner med hög kvalitet och i så familjelik miljö som möjligt kan gälla vid akuta sammanhang.

För barn i särskilt utsatta situationer behöver det finnas småskaliga institutioner med hög kvalitet och i så familjelik miljö som möjligt.

Det kan gälla akuta omhändertaganden, att barnet behöver en viss behandling eller specialiststöd eller äldre tonåringar som behöver ett tryggt boende. Tidsperioden bör vara begränsad och endast pågå tills ett bättre alternativ hittas. Alternativa lösningar kan bestå av stöd till ursprungsfamiljen eller placering i familjehem.

Barn under tre år befinner sig i ett kritiskt skede av sin utveckling där de knyter an till nära anhöriga och anknytningen är avgörande för deras fysiska och känslomässiga tillväxt och välmående. Därför bör de inte placeras på institution. I Sverige finns inte längre barnhem som har som syfte att ersätta familjen under hela barnets uppväxt. Det finns olika typer av mindre institutioner där barn och unga placeras efter att socialtjänsten övervägt andra alternativ och kommit fram till att en tillfällig placering är för barnets bästa. Små barn placeras i princip alltid i familjer.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxtmiljö.

Barn utvecklas genom samspel och stimulans från vuxna som känner barnet väl och svarar på dess behov. Enligt FN:s barnkonvention ska barn inte separeras från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är för barnets bästa. För barn som inte kan bo kvar med sina ursprungsfamiljer har FN tagit fram riktlinjer som tydligt säger att barn i första hand ska placeras i andra familjer och att barnhem alltid ska vara ett sista alternativ.

4 av 5 barnhemsbarn inte är föräldralösa.

Den generella bilden är att barn som bor på barnhem är föräldralösa men faktum är att cirka 80 procent av världens omkring åtta miljoner barnhemsbarn har minst en förälder i livet. Många barn separeras med andra ord från sina familjer i onödan, i stället för att få tillgång till omsorg och stöd i sin hemmiljö.

Antalet barnhem ökar kraftigt.

Under det senaste decenniet har antalet barnhem i flera länder runt om i världen ökat kraftigt. Ett flertal studier, tillsammans med erfarenheter och vittnesmål från berörda länder, tyder på att ökningen till stor del drivs av resursflöden från rika länder i det globala nord.

Det behöver inte vara så här.

Det finns många sätt att stödja familjer som lever i utsatthet så att de själva ges förutsättningar att kunna ta hand om sina barn. Många organisationer och projekt arbetar förebyggande för att ge stöd till familjer att hitta försörjning så att de kan ta sig ur fattigdom och prioritera sina barns behov och framtid.

Det bästa vi kan göra för barn som lever i utsatthet är att stärka skyddsnäten runt barnen och alla de krafter som tillsammans kämpar för att barn ska ha det bra.