Childhood och Erikshjälpen verkar för barns bästa och att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Childhood och Erikshjälpen har en gemensam värdegrund och en gemensam passion att verka för barns bästa och att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Både Childhood och Erikshjälpen har under ett antal år arbetat med problematiken runt barnhem i sina respektive programländer, framför allt i Sydostasien, Östeuropa, Östafrika men också i andra delar av världen. Childhood har närmat sig frågan utifrån sitt fokus på att förhindra att barn utsätts för övergrepp och exploatering och sitt arbete för att ge barn en uppväxt med trygga och kärleksfulla vuxna. Erikshjälpen har gjort resan från att stödja barnhem till att, med FN:s barnkonvention som grund, stärka sitt rättighetsbaserade arbetssätt och i stället verka för barns rätt att växa upp i familj.

Genom vårt och andra aktörers arbete har mycket uppnåtts, inte minst en förändrad syn hos nationella myndigheter med ansvar för barn i utsatta situationer. En mängd lokala organisationer arbetar idogt för att ge familjer bättre alternativ än att lämna ifrån sig sina barn. Dock ser vi att det inte skett någon reell minskning i tillflödet av barn till barnhem. Tvärtom har antalet barnhem ökat i flera länder och i takt med det har vår egen och våra partnerorganisationers frustration vuxit. Vi känner ett gemensamt ansvar att öka kunskapen om detta bland svenska aktörer.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxtmiljö.

Barn utvecklas genom samspel och stimulans från vuxna som känner barnet väl och svarar på dess behov. Enligt FN:s barnkonvention ska barn inte separeras från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är för barnets bästa. För barn som inte kan bo kvar med sina ursprungsfamiljer har FN tagit fram riktlinjer som tydligt säger att barn i första hand ska placeras i andra familjer och att barnhem alltid ska vara ett sista alternativ.

4 av 5 barnhemsbarn inte är föräldralösa.

Den generella bilden är att barn som bor på barnhem är föräldralösa men faktum är att cirka 80 procent av världens omkring åtta miljoner barnhemsbarn har minst en förälder i livet. Många barn separeras med andra ord från sina familjer i onödan, i stället för att få tillgång till omsorg och stöd i sin hemmiljö.

Antalet barnhem ökar kraftigt.

Under det senaste decenniet har antalet barnhem i flera länder runt om i världen ökat kraftigt. Ett flertal studier, tillsammans med erfarenheter och vittnesmål från berörda länder, tyder på att ökningen till stor del drivs av resursflöden från rika länder i det globala nord.

Det behöver inte vara så här.

Det finns många sätt att stödja familjer som lever i utsatthet så att de själva ges förutsättningar att kunna ta hand om sina barn. Många organisationer och projekt arbetar förebyggande för att ge stöd till familjer att hitta försörjning så att de kan ta sig ur fattigdom och prioritera sina barns behov och framtid.

Det bästa vi kan göra för barn som lever i utsatthet är att stärka skyddsnäten runt barnen och alla de krafter som tillsammans kämpar för att barn ska ha det bra.